دکتر محمود شیرازی

دکترای مدیریت صنعتی وعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
حوزه تدریس :

سوابق تحصیلی

لیسانس بانکداری علامه طباطبایی

فوق‌لیسانس مدیریت دولتی مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی

فوق‌لیسانس مدیریت صنعتی آزاد اسلامی

دکتری مدیریت صنعتی آزاد اسلامی

سوابق مدیریتی و اجرایی

رئیس دبیرستان در شهر تهران

معاون آموزشی منطقه 19 تهران

رئیس واحد نظامدهی و هدایت پایان‌نامه‌های تحصیلی در مرکز آموزش مدیریت دولتی

معاون آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی استان تهران

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

 مدیر برنامه‌ریزی وهماهنگی‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق خدمت آموزشی

آزاد اسلامی-واحد جنوب تهران/ کارشناسی آمار

آزاد اسلامی-واحد تهران /کارشناسی پژوهش عملیاتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی/ کارشناسی آمار/ پژوهش عملیاتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی /کارشناسی ارشد آمار/ پژوهش عملیاتی/ روش تحقیق

دانشگاه شاهد /کارشناسی آمار

دانشگاه الزهراء/ کارشناسی ارشد آمار / روش تحقیق

دانشکده امور اقتصادی و دارایی /کارشناسی آمار

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشورکارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و کنترل موجودی / مدیریت تولید پیشرفته / سمینار صنعتی / تحلیل آمار / روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی/ کارشناسی ارشد/دکتری  آمار/ روش تحقیق / پژوهش عملیاتی

دانشگاه تهران کارشناسی آمار    

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد /کارشناسی ارشد روش‌های تحقیق پیشرفته/ تحلیل آماری

دانشگاه تربیت معلم/کارشناسی /کارشناسی ارشد روش‌های آماری پیشرفته /روش‌های تحقیق پیشرفته

دانشگاه آزاد واحد دماوند/کارشناسی ارشد روش های آماری پیشرفته /روش تحقیق پیشرفته

موسسه غیر انتفاعی ارشاد/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد تحلیل آماری/روش تحقیق پیشرفته/پژوهش عملیاتی

سوابق پژوهشی

محل مؤسسه عناوین طرح‌های پژوهشی نوع مسئولیت

وزارت علوم دلایل موفقیت و عدم موفقیت مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور همکار اصلی

وزارت راه و ترابری تدوین نیازهای آموزشی مهندسان ناظر مجری طرح

دانشگاه‌های: شهید بهشتی-الزهراء- مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- مرکز آموزش مدیریت دولتی- آزاد اسلامی پایان‌نامه های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری راهنما و مشاور

تألیف و ترجمه

عنوان کتاب سال انتشار ناشر وضعیت

روش‌های آمار کاربردی (با رویکرد آمار در پژوهش) 1383 شکوه اندیشه تألیف (چاپ اول)

روش‌های تحقیق در مدیریت 1380 مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ترجمه (چاپ یازدهم)

روش‌های تحلیل چند متغیری در حال تدوین

مقالات

مدیریت در دولت و حاکمیت با مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی علمی-کاربردی    1378

بررسی اولویتهای رقابتی در تعیین استراتژی عملیات بخش صنعت مدیریت و توسعه علمی-ترویجی    1380

ایجاد مقیاس‌های عملکرد با توجه به تأثیر عوامل محیطی در تصمیم‌گیریهای استراتژیک عملیات مدرس علوم انسانی علمی-پژوهشی    1380

منافع و هزینه‌های نوآوری فردی و گروهی مدیریت و توسعه علمی-ترویجی    1385

ارزیابی روابط بین خریدار و فروشنده دانش مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    1385

تعیین عوامل تأثیرگذار برتصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهاءدار تهران فصلنامه علوم مدیریت علمی-پژوهشی    1386

کاربرد تکنیک شبکه عصبی (ANN) برای ارزیابی روابط بین خریدار و فروشنده پیام مدیریت علمی-پژوهشی    1387

بررسی نقش پورتفوی رفتاری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهاءدار تهران دانشور رفتار علمی-پژوهشی در دست چاپ

Modeling and Scheduling a case of Flexible Flow shops : Total Weighted Tardiness Minimization Elsevier  www.elsevier.com/locate/caie Computer & Industrial Management    2009

بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی فروشندگان وفرایند تصمیم گیری اخلاقی آنها مطالعات مدیریت بهبود وتحول  علمی- پژوهشی   89-90

رابطه بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان های یاد گیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات خوزستان  فرا سوی مدیریت(مدیریت بهروری)  علمی –پژوهشی  92

شناخت عوامل باز دارنده استقرار نظام شایسته سالاری در سطح مدیران حرفه ای سازمان های دولتی شهرستان اهواز فرا سوی مدیریت(مدیریت وبهروری) علمی-پژوهشی    92