ورود دانشجویان

مباحث منابع انسانی-دانش عمومي مديريت-روش تحقيق در مدیریت

 • میزان تحصیلات:دکتری مدیریت - منابع انسانی

Dr.Saeed Shahbazmoradi - Human Resource Management

دکتر سعید شهباز مرادی

سوابق تحصیـلی و اجـرایی

 • دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران (رتبه نخست آزمون وودی و فارغ التحصیلی)
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (رتبه سوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد)
 • کارشناسی مدیریت بیمه، علامه طباطبائی ECO College of Insurance(رتبه دوم فارغ التحصیلی)
 • 12سال تدریس مستمر دوره های حرفه ای مدیریت MBA، DBA
 • 16 سال تدریس مستمر دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 • 20سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت بیمه،خودرو ونفت در سطح کارشناسی تا مدیریتی

سوابق پژوهشی و تالیفات

 • تالیف مشترک کتاب "تعالی منابع انسانی (مدل ها و استانداردها)"- انتشارات توفیق دانش-سال 1396
 • تالیف مشترک کتاب "چگونگی شناخت افراد توانا در بازی دشوار آدم شناسی(راهکار موثر در مصاحبه استخدامی)" - انتشارات توفیق دانش-سال 1396
 • تالیف مشترک کتاب "مورد کاوی در مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی. - انتشارات توفیق دانش-سال 1396
 • تالیف کتاب"مدیریت سرمایه های انسانی در هلدینگ ها و بنگاه های کوچک و متوسط"- انتشارات توفیق دانش-سال1393
 • تالیف مشترک کتاب"اندازه گیری و بهره وری در سازمان"- انتشارات توفیق دانش- سال1392
 • تالیف کتاب"روش شناسی تحقیقات حوزه کسب و کار"-انتشارات توفیق دانش- سال1392
 • تالیف کتاب"مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مدلها وابزارها)"-انتشارات توفیق دانش -سال1392
 • تالیف کتاب"مدیریت رفتار و رفتارمدیریت در سازمانی"-انتشارات توفیق دانش -سال1391
 • تالیف کتاب"ذانش مسائل روز مدیریت"-انتشارات توفیق دانش -سال1391
 • تالیف کتاب"معماری سرمایه های انسانی"- انتشارات مدیران فردا-سال1391
 • تالیف کتاب"مدیریت رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی"-سال1389-انتشارات مکتب ماهان
 • تالیف کتاب"نیازسنجی آموزشی"-وزارت بازرگانی-1390
 • تالیف کتاب"جعبه ابزار مدیریت،دستنامه دانش عمومی مدیریت"،چاپ مهرماه1388،مجتمع انتشاراتی سیمیا
 • ترجمه کتاب"مراکز ارزیابی در منابع انسانی"-چاپ شده-انتشارات دانشگاه تهران/پائیز1386
 • ترجمه کتاب"مدیریت استراتژیک در خدمات هتلداری"-سازمان آموزشی بنیاد/1388
 •  

Investing the barriers of the green HRM implemention in oil industry، journal of Management Science Letters 2014(ISI)

 • مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت و گاز،فصلنامه علمی و پژوهشی (ISC)،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت،دوره 4 شماره 24
 • شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی برعملکرد کسب و کار، فصلنامه علمی و پژوهشی(ISC)،فصلنامه توسعه کارآفرینی،دوره6شماره3،پاییز1392
 • طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی تحقق استراتژی در سازمان های ایرانی استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری،فصلنامه علمی ترویجی((ISCفصلنامه راهبردی توسعه،1392
 • با مقیاس بندی سازمانهای  تابعه شرکت ملی نفت ایران بر اساس رضایت شغلی،تعهد سازمانی،رفتار مدنی سازمانی فصلنامه علمی و پژوهشی منابع انسانی و مدیریت در صنعت نفت، شماره 17،سال1390((ISC
 • سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک]فصلنامه علمی و پژوهشیدانش مدیریت فناوری اطلاعات،شماره5،سال1389((ISC
 • طراحی چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی]فصلنامه علمی وپژوهشیدانش مدیریت بازرگانی،شماره...،سال1389
 • توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی،فصلنامه علامی و پژوهشی دانش مدیریت دولتی،شماره2،سال1388((isc
 • آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه،فصلنامه علمی و بژوهشی دانش مدیریت،شماره 80،سال 1387((ISC
 • طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت،فصلنامه علمی و پژوهشیدانش مدیریت،شماره80،سال 1387((ISC
 • ارزیابی عملکرد با سیستمهای خبره،فصلنامه علمی و پژوهشیدانشور،ساتل 1387((ISC
 • بررسی عوامل موفقیت مدیران در سازمانهای خدمات عمومی کوچک و طراحی مدل بمنظور تبیین عوامل،فصلنامه علمی و پژوهشیدانشور،سال1386((isc
 • فرسودگی شغلی،فصلنامه علمی و پژوهشیانجکن علوم مدیریت ایران،سال اول،شماره اول 1385
 • متغیرهای گمشده در نظریه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت و توسعه/سال9شماره33
 • محاسبه شاخص قیمتی برای خدمات بیمه ای جهت تعدیلات تورمی/فصلنامه علمی ترویجی بررسی های بازرگانی/سال4شماره24مرداد86
 • تجزیه وتحلیل مقیاس لیکرت در مدیریت/فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت/شماره54 تابستان86
 • نظریه بنیادین((Grounded، رویکرد عملیاتی و نوین در روش تحقیق/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت صنعتیدانشگاه علامه/شماره8بهار84

فعالیت های علمی

 • طراحی رشته کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
 • طراحی رشته کارشناسی ارشد مدیریت هنر- فرهنگستان هنر
 • بررسی وضعیت آموزش و پژوهش دربخش بهینه سازی مصرف انرژی-مدیریت صنعتی
 • مشاور6پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
 • مشاور1پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی
 • راهنمایی9پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردشگری باهمکاری دانشگاه لوتا سوئد(به زبان انگلیسی)
 • داوری5پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردشگری با همکاری دانشگاه لوتا سوئد
 • راهنمایی30پایان نامه DBA+داوری15پایان نامهDBA

سوابق پژوهشی و تألیفات

 • تاليف كتاب"مديريت سرمايه هاي انساني در هلدينگ ها و بنگاههاي كوچك و متوسط"–انتشارات توفيق دانش -سال 1393
 • تالیف مشترک کتاب"مروری بر مدلهای کاربردی مدیریت منابع انسانی"-انتشارات جهاد دانشگاهی سال 1392
 • تالیف مشترک کتاب"اندازه گیری بهره وری در سازمان"-انتشارات توفیق دانش سال 1392
 • تاليف كتاب"روش شناسي تحقيقات حوزه  كسب و كار"–انتشارات توفيق دانش -سال 1392
 • تاليف كتاب"مديريت منابع انساني پيشرفته(مدلهاي و ابزارها)"–انتشارات توفيق دانش -سال 1392
 • تاليف كتاب" مديريت رفتار  و رفتار مديريت  در سازماني" –انتشارات توفيق دانش -سال 1391
 • تاليف كتاب" دانش مسائل روز مديريت" –انتشارات توفيق دانش -سال 1391
 • تاليف كتاب" معماري سرمايه هاي انساني" –انتشارات مديران فردا -سال 1391
 • تاليف كتاب "مديريت رفتارسازماني و مديريت منابع انساني"- سال 1389- انشارات مكتب ماهان
 • تاليف كتاب" نيازسنجي آموزشي" –وزارت بازرگاني- 1390
 • تاليف كتاب "جعبه ابزار مديريت، دستنامه دانش عمومي مديريت"، چاپ مهرماه 1388، مجتمع انتشاراتي سيميا
 • ترجمه كتاب" مراكز ارزيابي در منابع انساني"- چاپ شده-انتشارات دانشگاه تهران/پائيز 1386
 • ترجمه كتاب" مديريت استراتژيك در خدمات هتلداري"- سازمان آموزشي بنياد/ 1388

مقالات:

 • Investing the barriers of the green HRM implementation in Oil Industry, Journal of Management Science Letters,2014(ISI)
 • مدیرت منابع انسانی سبز در صنعت نفت و گاز، فصلنامه  علمي  و پژوهشي (ISC)، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ، دوره 4 شماره 24
 • شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه و عوامل سازماني بر عملكرد كسب و كار، فصلنامه  علمي  و پژوهشي (ISC)، فصلنامه توسعه كارآفريني ، دوره 6 شماره 3، پاييز  1392
 • طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی تحقق استراتژی در سازمان های ایرانی استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه  علمي  ترويجي(ISC)، فصلنامه راهبردی توسعه، 1392
 • با مقياس بندي سازمانهاي تابعه شركت ملي نفت ايران براساس رضايت شغلي، تعهدسازماني،رفتار مدني سازماني فصلنامه  علمي  و پژوهشي منابع انساني و مديريت در صنعت نفت، شماره  17، سال 1390(ISC)
 • سنجش آمادگي الكترونيك در معماري منابع انساني با رويكرد استراتژيك، فصلنامه علمي و پژوهشي دانش مديريت فناوري اطلاعات، شماره5، سال1389(ISC)
 • طراحي چارچوب مفهومي معماري منابع انساني ، فصلنامه علمي و پژوهشي دانش مديريت بازرگاني، شماره ..،  سال1389
 • توانمندسازي نيروي انساني در خدمات بررسي موردي در نظام بانكي، فصلنامه  علمي و پژوهشي دانش مديريت دولتي، شماره 2،  سال1388(ISC)
 • آسيب شناسي مديريت منابع انساني با هدف بهبود و توسعه، فصلنامه  علمي  و پژوهشي منابع انساني و مديريت در صنعت نفت، شماره  4، سال 1387(ISC)
 • طراحي و ساخت مقياس مجموع نمرات ليكرت با رويكرد پژوهشي در مديريت، فصلنامه  علمي و پژوهشي دانش مديريت، شماره 80،  سال 1387(ISC)
 • ارزيابي عملكرد با سيستمهاي خبره، فصلنامه  علمي و پژوهشي دانشور، سال 1387(ISC)
 • بررسي عوامل موفقيت مديران در سازمانهاي خدمات عمومي كوجك و طراحي مدل بمنظور تبيين عوامل، فصلنامه  علمي  و پژوهشي دانشور، سال 1386(ISC)
 • فرسودگي شغلي، فصلنامه  علمي  و پژوهشي انجمن علوم مديريت ايران، سال اول، شماره اول 1385
 • متغيرهاي گمشده در نظريه هاي مديريت استراتژيك منابع انساني/فصلنامه  علمي ترويجي مديريت و توسعه/ سال 9 شماره 33
 • محاسبه شاخص قيمتي براي خدمات بيمه اي جهت تعديلات تورمي/ فصلنامه  علمي ترويجي بررسي هاي بازرگاني/سال 4 شماره 24 مرداد86
 • تجزيه و تحليل مقياس ليكرت در مديريت/ فصلنامه علمي ترويجي مطالعات مديريت/شماره 54 تابستان 86
 • نظريه بنیادین( (Grounded، رويكردي عملياتي و نوين در روش تحقيق / فصلنامه علمي ترويجي مديريت صنعتي دانشگاه علامه/ شماره 8 بهار 84

فعالیتهای علمی:

 • طراحي رشته كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مديريت منابع انساني دانشگاه تهران
 • طراحي رشته كارشناسي ارشد مديريت هنر- فرهنگستان هنر
 • بررسي وضعيت آموزش و پژوهش در بخش بهينه سازي مصرف انرژي- مديريت صنعتي
 • مشاور 6 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت منابع انساني دانشگاه تهران
 • مشاور 1 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي
 • راهنمايي 9 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت گردشگري با همكاري دانشگاه لولتا سوئد(به زبان انگليسي)
 • داوري 5 پايان كارشناسي ارشد در رشته مديريت گردشگري با همكاري دانشگاه لولتا سوئد
 • راهنمايي22 پايان نامه DBA+ داوري 12 پايان نامه 

 مصاحبه با دکتر شهبازمرادی

 تأثیر DBA و MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

دراين دوره يعنـي دوره MBA ، اولین سئوال شایـد ماهیـت MBA باشد که بصورت کلاسـیک مخفـف Master of Business Administration می باشد اما آنچه اتفاق می افتد Management Attitude مدیریت نگرش محور است ، به تعبیر بهتر دراین دوره ها نگاه وطرز قضاوت افراد نسبت به پدیده ها و محیط پیرامونشان خصوصاً انسانها تغییر می یابد. و در دوره دکترای حرفه ای DBA در بازرگانی یا اداره کسب و کار در این سطح نیازمنددرک عمیـق و چندسطحی از موضوعاتی مانند : مدیریت ، بازرگانی ، استراتژی ، اداره انسانها و امور مالی است کـه و نگاه بومی و الگو برداری شده از محیط رقابتی در سطح بین الملل ارائه می شود.در ایـن دوره مبنـای تئوریک وعلمی مفاهیم اداره کسب وکار کشف رمزشده ومجدداً با الزامات محیط ایران تنیده می شود.


چرا DBA و MBA بهار؟

آرمان هر موسسه یا سازمانی را اهداف ، ساختار و سرمایه های انسانی آن تشکیل می دهد که ترکیب این سه بخش در موسسه آموزش عالی بهار با تمرکز به نیاز مخاطب ، رقابت پذیری و ارائه خدمات حرفه ای پی ریزی گردیده است که سابقه استقبال فراگیران و بکارگیری مطالب فراگرفته شده توسط دانشجویان مهر تائیدی بر تناسب موارد مذکور است .