ورود دانشجویان

عباس منصوریان

مدیرعامل شرکت بدرالکتریک

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایالتی تگزاس آمریکا
مدیر عامل شرکت بدر الکترونیک از 84 تاکنون

در پاسخ به سوال جنابعالی به عرض میرسانم:
هرانتخابی برمیگردد به ویژگیهای فرد مورد پرسش واقع شده ، جستجوگری و کنکاش بیشتر ، بی تردید انتخاب با دقت تر و صحیح تر درمواردی که او نیاز به انتخابی بین چندین مورد را دارد. من هم خودم را از این جهت در این طبقه بندی ارزیابی میکنم.
انتخاب محل فراگیری انتخاب مهمیست و از ان پرسشهایی است که نیاز به بررسی بیشتری برای رسیدن به فراگیری بهتر دارد. دوره DBAطبیعتا" بدلیل دارابودن مدرک کارشناسی ارشد، میبایست انتخاب من باشد تا هدف اصلی خود که در مسیر علوم مدیریتی بروز قرار گرفتن برای دستیابی به پیشرفت فردی در اولویت اول و سپس پیشرفت حرفه ای فردی و جلوگیری از عقب ماندن از رقبای سازمانی وهمچنین پاسحگویی به همکارانم در موارد لزوم و قرارنگرفتن در حاشیه توسط ایشان و هر نسل جدید کاری آتی بود، برسم . در مصاحبه هایی که به منظور انتخاب همکارانم داشتم برخی از ایشان در ارائه پاسخ ها به نظر آماده تر و چابک تر میرسیدند و در بررسیهای ثانویه ایشان را فارغ التحصیلان موسسه بهار دیدم.

همچنین حضور با سابقه در این عرصه وبنیانگذاران و اساتید برجسته در اکثر واحدهای درسی نیز مشوق تکمیلی من شد تا این موسسه را برای تحصیل در این دوره که بحق توانسته در مسیر کاری من تفاوتهای موثر و روبه بهبودی را ایجاد کند، برگزینم.
امیدوارم موسسه با همت مدیران خود بتواند به مسیر روبه رشد فعلی ادامه دهد و نسبت به برطرف کردن نقاط کاستی برای رسیدن به تعالی سازمانی ، همت نمایند.

{* *}