ورود دانشجویان

 

معرفی دوره MBA و DBA پروژه 

مدیران پروژه وظیفه‌ پیچـیده ‌ای برعهده دارند: آنـها باید تمامی جنبه ‌های پروژه را بررسـی کرده و از اجـرای درست و به موقع آنها، در محدوده‌ بودجه‌ای که برای‌شان تعیین شده، اطمینان حاصل کنند.

برای موفقیت در این کار، مدیران پروژه باید مهــارت‌‌های خاصـی کسب کنندومجوزهایی بگیرند که شایستگی شان را در انجام این شـغل تأیید کنـند. آنها همچنین باید ذهنی تحـلیل‌گر داشته باشند و بتواننـد به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنند.

مدیریت غیر اصولی در اجرای پروژه ها به طور چشمگیری باعث کــاهش بهره وری، افـزایش هـزینه ودر نهایت منجر به کاهش نرخ موفقیت پروژه ها می گردد. لذا به طـور قطع پیروی از اصول مدیریت پروژه و به کـــارگیری مناسب ابزارها، روشها و استانداردها گامی موثر در راستای نهادینه شدن مدیریت پروژه در سازمانهـای پروژه محور محسوب می شود.

نظر به اینکه پروژه از منظرهای مختـلف قابل بررسی است، موسـسه بهار با همکاری موسسه تحقیقاتی رهنمود النـــا و بر مبنای  مدل النـا دوره ای را ارائه نموده است که از یک نظام پنج وجـــهی استفاده می کند که هـر وجه از یک منظر به راهبری و  مدیریت پروژه نگاه می کند.

این پنج وجه عبارتند از :.1اصول .2مفاهیم .3فرآیندها .4ابزارها .5متناسب سازی

سرفصلهای تخصصی دوره
•طرح و سبد
•( portfolio & program)
•نرم افزار
(MS Project)
•مدیریت ارزش حاصله پروژه
•مدیریت ریسک و ارتباطات
مبانی مدیریت پروژه
•سازماندهی پروژه
•برنامه ریزی
•کیفیت و تدارکات
•ارتباطات و ذینفعان
•حوزه فرآیندی
•رخداد پروژه و پیشرفت
 دوره پایه مدیریت
•سازماندهی و ساختار سازمانی
•مدیریت استراتژیک
•اصول و فنون مذاکره

 

سرفصل ها، ساعت آموزشی و اساتید دوره MBA  Project

 

سر فصل دروس

اسم استاد

ساعت

پایه

ساختار سازمانی

دکتر فرضی پور

36 ساعت

اصول و فنون مذاکره

دکتر غوثی

18 ساعت

مدیریت استراتژیک

دکتر خطیبی

30 ساعت

مبانی مدیریت پروژه

سازماندهی پروژه

دکتر حاجی یخچالی

24 ساعت

برنامه ریزی

کیفیت

تدارکات

رخداد پروژه و پیشرفت آن

ارتباطات و ذینفعان

حوزه فرآیندی

تخصصی

طرح و سبد ( Portfolio & program)

دکتر مظاهری

12 ساعت

تخصصی

نرم افزار (MS Project )

مهندس لطفی

24 ساعت

تخصصی

مدیریت ارزش حاصله پروژه  

دکتر کمندانی پور

16 ساعت

تخصصی

مدیریت ریسک و ارتباطات

مهندس رضازاد

16 ساعت

 

جهت ورود به دوره ،  مصاحبه و بررسی سوابق کاری و تحصیلی برای تعیین صلاحیت ورود به دوره انجام می شود .

جهت تکمیل پیش ثبت نام اولیه مربوط به دوره کلیک کرده و در تقویم آموزشی دوره های در حال برگزاری فرم پیش ثبت نام مربوط به دوره  MBA مدیریت پروژه را تکمیل نمائید .

{* *}