ورود دانشجویان

 

معرفی دوره MBA و DBA پروژه 

مدیران پروژه وظیفه‌ پیچـیده ‌ای برعهده دارند: آنـها باید تمامی جنبه ‌های پروژه را بررسـی کرده و از اجـرای درست و به موقع آنها، در محدوده‌ بودجه‌ای که برای‌شان تعیین شده، اطمینان حاصل کنند.

برای موفقیت در این کار، مدیران پروژه باید مهــارت‌‌های خاصـی کسب کنندومجوزهایی بگیرند که شایستگی شان را در انجام این شـغل تأیید کنـند. آنها همچنین باید ذهنی تحـلیل‌گر داشته باشند و بتواننـد به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنند.

مدیریت غیر اصولی در اجرای پروژه ها به طور چشمگیری باعث کــاهش بهره وری، افـزایش هـزینه ودر نهایت منجر به کاهش نرخ موفقیت پروژه ها می گردد. لذا به طـور قطع پیروی از اصول مدیریت پروژه و به کـــارگیری مناسب ابزارها، روشها و استانداردها گامی موثر در راستای نهادینه شدن مدیریت پروژه در سازمانهـای پروژه محور محسوب می شود.

نظر به اینکه پروژه از منظرهای مختـلف قابل بررسی است، موسـسه بهار با همکاری موسسه تحقیقاتی رهنمود النـــا و بر مبنای  مدل النـا دوره ای را ارائه نموده است که از یک نظام پنج وجـــهی استفاده می کند که هـر وجه از یک منظر به راهبری و  مدیریت پروژه نگاه می کند.

این پنج وجه عبارتند از :

.1اصول .2مفاهیم .3فرآیندها .4ابزارها .5متناسب سازی
 
سرفصلهای تخصصی
• طرح و سبد
• ( portfolio & program)
• نرم افزار (MS Project)
• مدیریت ارزش حاصله پروژه
• بلوغ مدیریت پروژه (تربیت ارزیاب)
• ارزیابی و توسعه شایستگی فردی مدیران پروژه
• مدیریت ریسک و ارتباطات
سرفصلهای پایه
• مدل های ذهنی مدیران
• مدیریت استراتژیک پیشرفته
•کارآفرینی
• آینده پژوهی
• روش تحقیق

جهت مطالعه ی دروس دوره Project DBA بر روی حوزه های دانش کلیک فرمائید .

 

مخاطبين این دوره را مدیران عامل، مشاور مديران پروژه در سطح ملي، منطقه اي و جهاني ، مدیران طرح و برنامه و کلیه مديران ارشد سازمان که نقش عملیاتی در فرآيند برنامه و پروژه ايفا مي‌کنند تشکیل می دهند .

جهت ورود به دوره ،  مصاحبه و بررسی سوابق کاری و تحصیلی برای تعیین صلاحیت ورود به دوره و تعیین عدم نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز انجام می شود .

جهت تکمیل پیش ثبت نام اولیه مربوط به دوره کلیک کرده و در تقویم آموزشی دوره های در حال برگزاری فرم پیش ثبت نام مربوط به دوره  DBA مدیریت پروژه را تکمیل نمائید .

{* *}