ورود دانشجویان
  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA برندینگ
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 10 الی 17:30 - سمینار شروع 17 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBAجنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 - سمینار شروع 15 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA جنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13- سمینار شروع 17 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA Pharma
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 -شروع 2 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBAجنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 - سمینار شروع : 17 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA جنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - سمینار شروع 17 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA برند
  • مدت زمان ده ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها- ساعت 17-13:30- تکمیل ظرفیت 16 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهProject MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 - از 3 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA فروش
  • مدت زمان 160 ساعت
  • زمان برگزاریروزهای فرد ساعت 17:30 تا 20:30 - تکمیل ظرفیت 17 اسفند
  • پیش ثبت نام