ورود دانشجویان
  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA برند
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 9 الی 20:30 - تکمیل طرفیت نیمه دوم تیر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBAجنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای زوج 17:30 تا 20:30 - نیمه دوم تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA جنرال
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 - از نیمه دوم تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA پروژه
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 - تکمیل ظرفیت نیمه دوم تیر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA استراتژی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 - تکمیل ظرفیت نیمه دوم تیر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDBA دارویی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 - از 28 تیر 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBAجنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 - سمینار شروع 28 تیر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA جنرال
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - سمینار شروع 28 تیر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA برند
  • مدت زمان ده ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها - ساعت 9 الی 13 - تکمیل ظرفیت تا 13 تیر
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA دارویی
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - شروع از 23 خرداد 98
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA هنری
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریدو روز در هفته بعد از تایم اداری - سمینار شروع 28 تیر 98
  • پیش ثبت نام