ورود دانشجویان
  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهpost DBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزارییک روز در هفته ساعت 17 الی 21 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهBrand marketing DBA
  • مدت زمان دو سال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 13:30 الی 20:30 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهGeneral DBA
  • مدت زمان دو سال
  • زمان برگزاریدو روز در هفته ساعت 17:30 تا 20:30 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهGeneral DBA
  • مدت زمان دو سال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهProject DBA
  • مدت زمان دو سال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهStrategy DBA
  • مدت زمان دو سال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 13 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهPharma DBA
  • مدت زمان دو سال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14 الی 20 جمعه ها 9 الی 14 -رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهGeneral MBA
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهGeneral MBA
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهHR MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهBrand 360
  • مدت زمان ده ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها - ساعت 13:30 الی 17:30 - شروع کلاس 1 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهPharma MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها ساعت 14 الی 20 و جمعه ها ساعت 9 الی 13
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهStrategy MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14تا 20 جمعه 9 تا 13 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMarketing MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMarketing MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 الی 20:30 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهArt MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریدو الی سه روز بعد از تایم اداری - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام

{* *}