ورود دانشجویان
گروه:9
کد :2DBA
دانش آموختگان: کریم کبیری-محمد حضرتی- کامران مظاهری فرد-حمید فاضلی
موضوع: کارآمد سازی مدیریت استانی د راداره کشور ایران درسال  1392
استاد راهنما:دکتر فرضی پور
استاد مشاور : دکتر الوانی-دکتر خزایی
استاد داور: دکتر شهبازمرادی

چکیده: این تحقیق به بررسی ویژگیهای کارآمدی مدیران استانی و سیستم مدیریت استانی در راستای کارآمدسازی مدیریت استانی در کمک به اداره بهتر کشور ایران در سال 1392 می پردازد. زیرساختها و قوانین مختلفی برای مدیریت استانی در کشور وجود دارد که بنظر می آید با کارآمد شدن مدیران استانی و سیستم های مدیریت استانی، کشور با سرعت بیشتر و هزینه کمتر، به توسعه پایدار دست یافته و کمک شایانی به اقتصاد کشور باشد.

کارآمدسازی، تمرکززدایی و تفویض اختیارات از دولت مرکزی به مدیریت استانها مطابق قوانین موجود کشور یک ضرورت می باشد. و سابقه آن به ایجاد سازمانهای اداری براساس تقسیمات کشوری به دوران پس از انقلاب مشروطه باز می گردد. (29 شعبان 1325 قمری) و همواره در برنامه های توسعه عمرانی و سیاستهای کلی و برنامه های پنج ساله کشور نیز مورد تاکید بوده است. لیکن تا به امروز بصورت مناسب پیاده سازی و اجرا نشده است. امید است انجام این تحقیق که صرفا به کارآمدسازی مدیریت استانی می پردازد، بعنوان راهنما و پیشنهاد، موثر واقع گردد.

هدف اساسی تحقیق، ارائه راهنمایی و پیشنهاد برای کارآمدسازی مدیریت استانی می باشد.

با کارآمدسازی مدیریت استانی، مدیران استانی می توانند به 3 سئوال زیر پاسخ داده و با  استفاده حداکثری از منابع و ظرفیتها  به توسعه پایدار استان و کشور کمک نمایند:

-    در حال حاضر استان چه موقعیتی دارد؟ (تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها)

-    استان به کجا می خواهد برود؟ (چشم انداز، اهداف اصلی، اولویتهای مبتنی بر جهت گیری های آمایش)

-    استان چگونه به اهداف تعیین شده دست می یابد؟

در این تحقیق، ویژگیهای مدیران استانی کارآمد و ویژگیهای سیستم مدیریت استانی کارآمد از طریق پیمایش کتابخانه ای مشخص شد. درجه اهمیت هر ویژگی از طریق تکمیل پرسشنامه حضوری توسط صاحب نظران که با روش تصادفی ساده از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و براستفاده از طیف لیکرت ، مشخص گردید.

براساس تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته بر روی داده های گردآوری شده، ویژگی های رهبری، تخصص و ارتباطات با بالاترین رتبه، بعنوان مهمترین ویژگی های یک مدیر استانی کارآمد و تابعیت بومی با کمترین رتبه بعنوان کم اهمیت ترین ویژگی یک مدیر استانی کارآمد بدست آمد.

ویژگی های بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه، توجه به توسعه پایدار منطقه و برنامه مند بودن با بالاترین رتبه، بعنوان مهمترین ویژگی های یک سیستم مدیریت استانی کارآمد و بومی بودن تیم مدیریت استانی با کمترین رتبه بعنوان کم اهمیت ترین ویژگی یک سیستم مدیریت استانی کارآمد بدست آمد.

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی