ورود دانشجویان
گروه:57
کد : 9DBA
دانش آموختگان: فاطمه فروزان-فرح زاد فرخ سرشت
موضوع: مدیریت فرهنگ سازمانی از طریق کدهای رفتاری - کرداری
استاد راهنما: دکتر آرین قلی پور
استاد مشاور : دکتر فرضی پور
استاد داور: دکتر الوانی

چکیده: این تحقیق ، با هدف مدیریت فرهنگ سازمانی از طریق (کد های ) کرداری – رفتاری در بانک اقتصاد نوین انجام پذیرفت.

یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت امروز ، چال مدیران در مدیریت جنبه های نرم سازمان هاست که نمی توان با تکنیک و ابزار آن ها را مدیریت کرد. فرهنگ یکی از این جنبه های نرم است که مدیریت موثر آن نیازمند ظرافت های خاصی است چرا که فرهنگ مناسب یک سرمایه و دارایی و نداشتن فرهنگ مناسب یک بدهی است . در این باره گفته حکیم طوس ابوالقاسمی  فردوسی بسیار راهگشاست که فرهنگرا اصیل تر از گوهر می داند :

برای مدیریت فرهنگ لازم است وضعیت مطلوب فرهنگ ترسیم شود و پس از شناسایی وضعیت موجود عناصر فرهنگی شکاف فرهنگی تحلیل شود. تحلیل شکلاف از مقایسه وضعیت مطلوب و وضعیت موجود بدست می آید. و نهایتا بر اساس یافته های حاصل شده از مصاحبه ها و پرسشنامه کدهای رفتاری و کرداری تنظیم شود.

از دهه 1990، اکثر شرکت های بزرگ جهان ، ضوابط کرداری –رفتاری را تنظیم و به کار گرفتند. این شرکت ها این ضوابط را به عنوان وسیله ای برای بیان مسئولیت اجتماعی شرکت پذیرفتند. محتوای ضوابط کرداری –رفتاری بستگی به سازمان دارد . ضوابط کرداری –رفتاری ،می تواند شامل موضوعاتی اعم از صداقتع ،رفتار منصفانه،ارزش های کلیدی همچون کار تیمی و رفتاراخلاقی و مناسب باشد. این ضوابط در برخی از شرکت ها با هدف معرفی رفتارهای قابل قبول برای کارکنان طراحی شد. هم اکنون، شرکت ها به سمت معرفی کد های داوطلبانه و استقرار و پیاده سازی ضوابط سوق داده شده اند. استقرار ضوابط به این معناست که ضوابط کرداری- رفتاری تنها در حد نوشته ای باقی نمانند بلکه به طور روشن در رفتارهای اعضای سازمان جاری و ساری شود برای این منظور لازم است به ویژگی های فرهنگی و قانونی توجه شود. کدهای رفتاری با توجه به زمینه فرهنگی خاصی نوشته می شوند اما در جریان استقرار در زمینه های فرهنگی متفاوتی منتشر می شود. همچنین قانون و عرف می تواند در مواردی با ضوابط دچار تضاد و تناقض شود. به همین دلیل ممکن است مفاهیم آن دستخوش تغییر شود.

همچنین در مواردی ممکن است ارزش های مطلوب بانک با قوانین صنفی (در اینجا بانک مرکزی ج.ا.ا یا سازمان بورس اوراق بهادار)دارای زاویه باشند که براساس ضوابط چنانچه امکان همسان سازی میسر نباشد رعایت قوانین نظارتی ارجح است.
در این پژوهش، از روش کیفی و به طور اخص از تحلیل تم استفاده شد. تحلیل تم،بیان کننده روشنی است که در آن محقق از طریق بازخوانی مکرر و غوطه ور شدن در داده ها، کدهای اولیه ای را ایجاد میکند، سپس آن ها را ابتدا در قالب تم فرعی و نهایتا تم های اصلی تقسیم بندی می نماید و برای هم تم ، با دقت نامی انتخاب می کند.

برای این منظور ،با توجه به اسناد بالادستی و مصاحبه با مدیران ارشد وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی بانک بدست آمد. از طرف دیگر وضعیت موجود فرهنگ سازمانی بانک اقتصاد نوین بر اساس مدل ادگار شاین بررسی شد. با همکاری کمیته فرهنگ سازمانی بانک 660 پرسشنامه در 150 سوال جمع آوری و 144 مصاحبه با 31 سوال در تهران و شعب تهران ، شیراز ،اصفهان،تبریز و مشهد انجام شد. در این تحقیق وضعیت فرهنگی موجود و مطلوب از منظر بدهی و دارایی و همچنین شکاف بین این دو وضعیت مطلوب و موجود آمده است.

در این تحقیق ، هدف از استقرار ضوابط کرداری-رفتاری،استاندارد کردن رفتارهای کارکنان در کلیه سطوح سازمانی ، با در نظر گرفتن کرامت انسانی در سطح ستاد و شعب سراسر کشور بانک اقتصاد نوین است به نحوی که ارزش ها جاری شود و نتیجتا رضایت کلیه ذی نفعان حاصل گردد. لذا یافته های این پژوهش در پاسخ به شش سوال اصلی و شش سوال فرعی آن،به جز شناسایی عناصر فرهنگی ، وضعیت مطلوب و جاری ارزش ها در بانک اقتصاد نوین ، منشور شهروندی بانک را نیز گه در ضمائم ارائه شده است مشتمل بر 50 سرفصل و 596 کد رفتاری –کرداری به بانک ارئه نموداست. همچنین بدیهی است در صورت استقرار و نهادینه سازی کدهای و رفتار همسان کارکنان در قبال یکدیگر و سایر ذی نفعان ، فرهنگ حاکم بر اقتصاد نوین به عنوان یکی از اجزای برند آن نیز قایل طرح و تامل می باشد .

واژگان کلیدی : ضوابط کرداری-رفتاری، ارزش های سازمان، ضوابط اخلاقی،فرهنگ،نهادینه سازی، جاری سازی.

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی