ورود دانشجویان
گروه :7
کد: 1DBA  
دانش آموختگان : محمد مرادی-بهرام معصومی –غلامرضا عباسی
موضوع : راه های ارتقاء سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش
استاد راهنما :دکتر  شهبازمرادی
استاد مشاور:دکتر الوانی
استاد داور:دکتر  علی داوری


چکیده: در عصر حاضر مدیران برای توسعه، علاوه بر سرمایه¬های اقتصادی، فیزیکی و انسانی، بایستی نظر خود را به مفهوم کلیدی دیگری که امروزه در بررسی¬های اقتصادی¬، اجتماعی و فرهنگی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح¬شده معطوف نمایند. چون بدون بهره¬گیری از سرمایه اجتماعی و مؤلفه¬های آن، سایر سرمایه¬های سنتی کارایی لازم را ندارند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه¬های توسعه، تکامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پر چالش و پر هزینه می¬باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه¬های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش که در سال-های اخیر از مهم¬ترین منابع یک سازمان محسوب می¬شوند، به تبیین نقش این دو دارایی نامشهود و منبع استراتژیک سازمانی در توسعه مدیریت دانش و نیز ابعاد سرمایه اجتماعی (درون و برون)، سازمانی بر توسعه مدریت دانشو نیز ابعاد سرمایه اجتماعی شامل (بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه¬ای)، را با پنج فعالیت اصلی مدیریت دانش شامل (کسب دانش، ثبت دانش، انتقال «تسهیم» دانش، خلق دانش و کاربرد دانش)، را بررسی و میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان¬ها را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق در بخش درون سازمانی، مدیران و کارشناسان سازمان و شرکت¬های موردنظر تحقیق و در بخش برون¬سازمانی مراجعه¬کنندگان (مشتریان)، سازمان¬های موردنظر تحقیق تشکیل می¬دهند.

تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده¬ها، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می¬باشد. روش جمع¬آوری داده¬ها، کتابخانه¬ای – میدانی است. ابزار مورد استفاده این تحقیق دو پرسشنامه، محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط، خبرگان (اساتید محترم راهنما و مشاور)، مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز پس از اجرای آزمایشی بین 93 نفر از نمونه¬گیران از طریق ضریب آلفای کرانباخ (94%) محاسبه گردید. برای انجام این تحقیق از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده و برای بررسی ارتباط بین سرمایه¬های اجتماعی و توسعه مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شد. همسو با فرضیات تحقیق، ضرایب همبستگی نشان می¬دهد برای ارتقای مدیریت دانش در سازمان¬ها باید سرمایه اجتماعی (درون و برون)، سازمانی را افزایش داد و بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه¬های آن و توسعه مدیریت دانش و مؤلفه¬های آن رابطه معناداری وجود دارد. برای توزیع جامعه نمونه از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای اولویت¬بندی ابعاد سرمایه اجتماعی (درون و برون)، سازمانی از آزمون رتبه¬ای فریدمن با استفاده از نرم¬افزار SPSS استفاده شده است.


واژگان کلیدی : سرایه اجتماعی (بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه¬ای)، توسعه مدیریت دانش، کسب دانش، ثبت دانش، تسهیم دانش، خلق دانش و کاربرد دانش.

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی