ورود دانشجویان
گروه:39
کد :5DBA
دانش آموختگان: سیامک وحدت- حسین خداوردیان
موضوع: راهکارهای کاهش ریسک پیمانکاران و سازندگان در پروژه های پتروشیمی
استاد راهنما: دکترحاجی یخچالی
استاد مشاور : دکتر الوانی
استاد داور: دکتر شهباز مرادی

چکیده: اجرا و به نتیجه رساندن پروژه های صنعت نفت به ویژه مجتمع های پتروشیمی توسط پیمانکاران و سازندگان به علت وجود عدم قطعیت ها وپیچیدگی های خاص این صنعت، بخصوص در سالهای اخیر از ریسک های بالایی برخوردار بوده است. از طریق مدیریت ریسک در یک طرح ، مدیر و تیم پروژه اطمینان پیدا می کنند که پروژه در زمان مقرر تحویل و در نهایت رضایت کارفرما جلب می شود. این پژوهش به بررسی ساخت مجتمع های  پتروشیمی در ایران بر مبنای فرآیندهای مدیریت ریسک پیشنهادی در استاندارد PMBOK  می پردازد. در ابتدا با استفاده از روش دلفی ریسک های مهم در حوزه های امکانسنجی، طراحی، قرارداد، تدارکات و ساخت توسط خبرگان مشخص گردید و براساس این شاخص ها پرسشنامه ای تهیه و بین مدیران عامل و مدیران طرح های صنعت پتروشیمی توزیع گردید.

در این پرسشنامه از مقیاس لیکرت برای امتیازدهی ریسک¬ها شامل مولفه های احتمال (9-7-5-3-1)، تاثیر(5-4-3-2-1) و فوریت (3-2-1) استفاده شده است. روائی پرسشنامه با استفاده از نظر استاد راهنما و خبرگان مورد تائید قرارگرفت. تعداد 33 پرسشنامه تکمیل شده در نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرارگرفت.  با صفر شدن سطح معنی داری آزمون  P-Value  و رد فرض H0 در آزمون فریدمن و بدست آمدن ضریب آلفای کرونباخ بین 9/0-97/0 در حوزه های فوق این پژوهش از مطلوبیت بالایی برخوردار میباشد.

در تجزیه وتحلیل داده ها از برآورد امتیاز نهائی وشناسایی ریسک ها با ملاک قراردادن متوسط نمره هر ریسک در هر حوزه با توجه به شدت و فوریت آن ریسک استفاده شد و سپس به الویت بندی، دسته بندی و تحلیل ریسک های با نمره بالا پرداخته شده است.

در فصل آخر به بررسی یافته ها، نتایج تحقیق،  ارائه جدول پاسخ به ریسک ها و تعیین استراتژی پاسخ به این ریسک ها پرداخته شده است. همچنین توصیه های لازم به سازندگان و پیمانکاران صنایع پتروشیمی و محدویت تحقیق بیان شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، تحلیل کیفی ریسک، پروژه های پتروشیمی، پیمانکاران و سازندگان، استاندارد PMBOK

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی