ورود دانشجویان
گروه:26
کد :4DBA
دانش آموختگان: فاطمه بوذری-علیرضا حیدری
موضوع: تبیین راهکارهایی برای کاهش ریسک پروژه ها (انجمن مدیریت پروژه ایران)
استاد راهنما: دکترتیمورنژاد
استاد مشاور : دکتر حاجی یخچالی
استاد داور: دکترالوانی

چکیده: مديريت ريسك شاخه جديدي از علم مديريت است كه با وجود جوان بودن آن، به سرعت در حال گسترش و رشد بوده  و در انواع گرايشها مورد استقبال متخصصين و مديران قرار گرفته است.  امروزه ريسك و گرايش هاي مربوط به آن درگسترة وسيعي از امور مانند سرمايه گذاري، تجارت، بيمه، ايمني، بهداشت و درمان، پروژه هاي صنعتي و عمراني و حتي مسايل سياسي و اجتماعي و نظامي جايگاه خود را پيدا كرده است. در اين راستا، مديريت ريسك جايگاه ويژه اي درمباحث مديريت پروژه داشته و ريشه هاي مشتركي با اين مباحث دارد. ويژگيهايي چون منحصربه فرد بودن پروژه و عدم قطعيت در فرضيات، اهداف و الزامات پروژه و در نتيجه عوامل محيطي حاكم بر پروژه، ريشه هاي عدم قطعيت و منشاً  بروز ريسك در پروژه هاست. گسترة عدم قطعيت در پروژه ها بسيار وسيع است و مواردي چون عدم قطعيت در مباني و برآوردهاي اوليه پروژه، عدم قطعيت در طراحي و تداركات پروژه و عدم قطعيت در اهداف پروژه را در برميگيرد . شرايط پيشگفته پروژه ها را ريسك زا ميكند و مديريت ريسك را در پروژ ها غير قابل اجتناب مينمايد.

با توجه به اهميت و جايگاه ويژه مديريت ريسك در مديريت پروژه،  در رساله حاضر صرفاً چارچوب مديريت ريسك در "پروژه ها " ارايه شده و از طرح مباحث غير مربوط به موضوع پروژه ها حتي الامكان خودداري گرديده است.

از آنجا كه در اين رساله ريسك از دو ديدگاه منفي و مثبت فرصت و تهديد مورد بحث قرار گرفته است، از اين رو، از بكارگيري  واژه خطر يا خطر پذيري بعنوان معادل ريسك اجتناب شده است.

در اين رساله براي اولين بار از رهنمود پروژه النا تدوين شده توسط دكتر سيامك حاجي يخچالي براي بيان مدل مديريت ريسك براي كسب و كار توليدي استفاده شده است.

رهنمود پروژه النا، مرجعي براي راهبري و مديريت پروژه ها است. نظر به اين پروژه از منظر ها مختلف قابل بررسي ميباشد.

رهنمود النا براي راهبري و مديريت پروژه از يك نظام پنج وجهي استفاده ميكند. اين پنج وجه عبارتند از: اصول، مفاهيم، فرآيندها، ابزارها و متناسب سازي. اصول مباني مشترك بين كليه پروژه ها ميباشند. اصول پايه هايي هستند كه راهبري و مديريت پروژه بر اساس آنها بنا شده است. در رهنمود پروژه النا، با نگاه متفاوت به بحث ريسک، رخداد، تغيير و مورد خاص توانسته روش را براي مديريت يکپارچه ريسک‌ها، رخدادها، تغييرات و موارد خاص ارائه دهد.

مجموعه رهنمودهاي النا، در چهار سطح افراد ، پروژه، طرح و سبد طراحي و تدوين شده است که براي اولين بار است که مجموعه به صورت يکپارچه به چهار سطح پروژه در سازمان پرداخته است.

گام سطح بندي ريسك در رهنمود پروژه النا نشان ميدهد كه پرداختن به ريسك هاي پروژه در كليه سطوح و مرتبط با كليه ذينفعان پروژه است. به عبارت ديگر كليه افراد درگير در پروژه بايد در اقدامات مرتبط با ريسك مشاركت نمايند.

با توجه به اين گام در رهنمود پروژه النا اين رهنمود برای مدل تحليلی تحقيق اين رساله که عوامل كليدي در موفقيت مديريت ريسك پروژه ها (بيان شده در كتاب استاندارد عملي مديريت پروژه ميباشد)، بعنوان چارچوب نظری تحقيق در نظر گرفته شد . اين تحقيق که در جامعه آماري اعضاي انجمن مديريت پروژه اجرا شد، با روش تحقيق توصيفي از نوع پيشمايشي که ابزار جمع آوري اطلاعات در اين بررسي پرسشنامه بود. نتيجه تحقيقات بدست آمده اين مطلب را روشن ميکند که: درك  ارزش مديريت ريسك، مسئوليت/ تعهد فردي، ارتباطات باز و صادقانه، تعهد سازماني. تلاشهاي متناسب با پروژه ،هماهنگي با مديريت پروژه عوامل کليدي موفقيت در مديريت ريسک پروژه هاي کسب و کار توليدي ميباشند.

 كليد وا‍ژه ها : مديريت ريسك، عدم قطعيت، رهنمود پروژه النا.

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی