ورود دانشجویان
گروه:5
کد :2DBA
دانش آموختگان: محمدرضا امامی-سید جواد حسینی- ناجی خداشناس
موضوع: بررسی سطح انطباق قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی  با مسئولیت های اجتماعی بمنظور ارتقاء اثربخشی فعالیتهای سازمان در چارچوب کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)
استاد راهنما:دکتر الوانی
استاد مشاور :دکتر شایق
استاد داور:دکتر فرضی پور

چکیده: روش هاي مديريت ايمني در حمل و نقل دريايي، به ويژه آنجا كه با جان انسان ها در دريا در رابطه است طي سال هاي اخير توسعه بسياري يافته است. سياستگزاري هاي اعلام شده از سوي IMO ، به ويژه در قالب كنوانسيون ها كه داراي پشتوانه هاي تكليفي قابل توجهي از سوي كشورهاي عضو جامعه IMO مي باشد، موجب استقرار سيستم مديريت ايمني كمال گرا در صنعت كشتيراني بين المللي از جمله كشور ما شده است.

بطور كلي، مقررات و قواعد و استانداردهاي بين المللي مرتبط با ايمني كشتيراني با تأكيد بر دامنه هاي اجرايي قوي در كشورها همواره مورد توجه بوده اند اما ساير كشورها كه در مطالعات تطبيقي به برخي از آنها در اين پايان نامه اشاره مي شود، با هدف ارتقاي ايمني نيازمند وضع قوانين روزآمد و توسعه مقررات و استانداردهاي بين المللي و از سوي ديگر ملي هستند. اين پايان نامه با هدف ارتقاي سطوح مقررات سازمان بنادر و دريانوردي در جهت ايفاي نقش مسئوليت خود در قبال موضوع ايمني – كنوانسيون نجات جان انسان ها در دريا – انجام شده است.

هدف هاي اين پايان نامه بطور كلي مشتمل بر موارد زير است:

-تجزيه و تحليل وضعيت موجود اجراي كنوانسيون سولاس در دريا

-شناسايي و مستند سازي اسنادي كه از الحاق به كنوانسيون سولاس ناشي مي شود

-تطبيق كنوانسيون سولاس با شرايط كشور به منطور از بين بردن شكاف بين مرحله¬ي اجرا و الزام هاي كنوانسيوني

-مشخص ساختن مصاديقي كه در حالحاضر نيازمند به تعريف دستورالعمل است

-مطالعه تطبيقي نحوه اجراي كنوانسيون سولاس در ايران با برخي كشورها

-در اين پايان نامه از روش تحقيق تحليلي مقايسه اي بهره برداري شده است.

داده هاي عيني يا واقعي كه در اين پايان نامه استفاده شده اند،‌ مجموعه گزارش هاي حاصل از بررسي هاي مقايسه اي و مطالعات تطبيقي است كه طي آنها مشخص مي شود چه مواردي نيازمند نوشتن دستور العمل در حال حاضر نيست،‌چه مواردي به نوشتن دستور العمل نياز دارد و در انتها در خصوص چه مواردي مي بايست براي تدوين دستورالعمل پيش بيني گردد.

دامنه مكاني اين مطالعه، سازمان بنادر و دريانوردي در صف و ستاد و حوزه هاي عملياتي بنادر مي باشد.

نتايج حاصل از اين پايان نامه دسترسي به راهبردهاي اساسي پرداختن به اهداف فوق مي باشد كه برآمده از يك مطالعه قاعده مند در قالب فعاليت هاي پژوهشي است كه در نهايت راهكارهايي را در اختيار اين سازمان قرار مي دهد.

كلمات كليدي: كنوانسيون – سولاس -  سازمان بين المللي دريانوردي – مسئوليت اجتماعي -  سازمان بنادر و دريانوردي – حمل و نقل دريايي

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی