ورود دانشجویان
گروه:21
کد :3DBA
دانش آموختگان: مرتضی شاکری _روح الله میر صانعی
موضوع: بررسی رابطه بین تیپ شخصیت افراد ( برون گرا و درون گرا ) با میزان فرسودگی شغلی
استاد راهنما: دکتر شهباز مرادی
استاد مشاور :استاد داور: دکتر فرضی پور

چکیده: هدف از این پژوهش،بررسی تیپ شخصیتی AوBبا میزان فرسودگی شغلی در کارکنان زن و مرد کارکنان بانک صادرات شعب شهر تهران می باشد.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان در بانک های صادرات شهر تهران شعب غرب در سال 1391 می باشد که بالغ بر 2200نفر می باشد.حجم نمونه طبق اصول علمی 130 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای محاسبه شد.

جهت جمع آوری داه ها ازابزارهای الف)پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک ،که از 22 سوال برای اندازه گیری دوقسمت فراوانی و شدت فرسودگی شغلی درابعاد سه گانه تحلیل خستگی عاطفی،مسخ شخصیت  واحساس موفقیت فردی پایین تدوین شده است و ب)پرسشنامه 25 سوالی شخصیتی AوBبون رویتر(که به نوعی مشخص کننده تیپ شخصیتی افراد برون گرا و درون گرا می باشد.)

که از 25 سوال بله یا خیر تشکیل شده است مورد استفاده قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها،در این پژوهش از روش های آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین و....)و به منظور آزمون سوال های پزوهش از آمار استنباطی (آزمونTگروه های مستقل و آزمون خی دو)استفاده شد.همچنین ضریب همبستگی (R)میان سن و سابقه کاری آزمودنیها با ابعاد سه گانه فرسودگی محاسبه شد.

نتایج پژوهش نشان دادند که :

1-ازبین ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی و دو فاکتور تکرار و شدت بین میزان تکرار(فراوانی)خستگی عاطفی افراد تیپ شخصیتی Aو تیپ شخصیتیBتفاوت وجود دارد.میزان تکرار احساس خستگی عاطفی افراد تیپ شخصیتی Aبه طور معنی داری مشاهده نشد.همچنین در حالتیکه به جای نمرات ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی،سطوح (کم ،متوسط،زیاد) فرسودگی شغلی در نظر گرفته شد،در سطح 95%اطمینان تفاوت بین سطوح فرسودگی شغلی شغلی تیپ های شخصیتی AوB معنی دارنیست.

2-بین میزان شدت احساس موفقیت فردی زنان و مردان تیپ شخصیتیAتفاوت وجود دارد.میزان شدت احساس موفقیت فردی زنان دارای تیپ شخصیتیAمی باشد.اما در سایر ابعاد تفاوتی بین زنان و مردان تیپAمشاهده نشد.همچنین در حالتیکه بجای نمرات ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی ،سطوح (کم،متوسط،زیاد)فرسودگی شغلی در نظر گرفته شد،در سطح 95%اطمینان ،تفاوت بین سطح فرسودگی شغلی مردان  و زنان تیپ شخصیتی Aمعنی دار نیست .

3-در سطح 95%اطمینان ،تفاوتی میان میزان و سطوح ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی مردان و زنان دارای تیپ شخصیتی Bوجود ندارد.

4-ضریب همبستگی بین سن و تکرار موفقیت فردی (در سطح 5./.)برابر با 208-می باشد.

ضریب همبستگی بین سن و شدت احساس موفقیت فردی در سطح 91%برابر با 246/.می باشد .این بدان معنی است که با افزایش سن از میزان احساس موفقیت فردی کاسته می شود. ضریب همبستگی بین سن و سال ابعاد فرسودگی شغلی معنی داری نیست .

5- ضریب همبستگی بین سابقه کاری و تکرار احساس موفقیت فردی (در سطح 5./.)برابر 180/.-می باشد)ضریب همبستگی بین سابقه کاری و شدت احساس موفقیت فردی (در سطح 1./. برابر با 266/.می باشداین بدان معنی است که با افزایش سابقه کاری از میزان احساس موفقیت فردی کاسته می شود.

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی