ورود دانشجویان
گروه:48
کد : 6DBA
دانش آموختگان: نیازمقراضی –مصطفی رشیدی
موضوع: بررسی تاثیر ارزشهای فرهنگی بر رفتار رهبری مدیران در نگهداشت و جذب کارکنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی
استاد راهنما: دکتر شهبازمرادی
استاد مشاور :استاد داور: دکتر الوانی

چکیده: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتار رهبری مدیران در نگهداشت و جذب کارکنان در بیمارستان های دولتی و غیردولتی شهر تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان بیمارستان های شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با 327 نفر بوده است. باتوجه به محدودیت اعضای جامعه آماری تحقیق، تمامی اعضای جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته و پرسشنامه های اعتبارسنجی شده تحقیق میان آنان توزیع گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق در آزمون پنج فرضیه اصلی و شانزده فرضیه فرعی نشان داد که ارزش های فرهنگی مدیران اثرگذاری معناداری بر روی رفتار رهبری آنان و همچنین جذب و نگهداشت کارکنان داشته است. همچنین تاثیر رفتار رهبری در جذب و نگهداشت کارکنان معنادار بدست آمد. یافته ها نشان داد که رهبری وظیفه مدار بیشترین نقش را در نگهداشت کارکنان و رهبری رابطه مدار بیشترین نقش را در جذب کارکنان در این بیمارستان ها داشته اند.

واژگان کلیدی: ارزش های فرهنگی، رفتار رهبری، جذب و نگهداشت کارکنان.

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی